NONSTOP FORDÍTÁS – ONLINE DÍJKALKULÁTOR

Általános szerződési feltételek

 

 1. Fordításainkra egyéb írásos megállapodás hiányában, kizárólag ezen szerződési feltételek vonatkoznak. A díjat és az egyéb feltételeket a felek esetenként állapítják meg.

 

 1. A fordítás megrendelése fordítóirodánk felé minden esetben írásban történik. A teljesítés idejébe a kézhezvétel és a visszaküldés napja, valamint a munkaszüneti napok nem számítanak bele. A fordítandó szöveg megküldéséből eredő valamennyi kockázat a Megbízót terheli, különös tekintettel az anyag késedelmes megérkezésére, elvesztésére, megrongálódására, vagy megsemmisülésére.

 

 1. Minden megrendelés csak a visszaigazolással együtt érvényes. Amennyiben a fordítandó anyag nem megfelelően olvasható, azt irodánk jelzi a Megrendelő felé, és a megrendelést csak az olvasható formátumú anyag kézhezvételét követően igazoljuk vissza.

 

3.1 A Megrendelő, írásbeli szolgáltatás esetén, következmények nélkül elállhat a megrendeléstől abban az esetben, ha érdekmúlásának a Fordítóiroda részére történő jelzésekor a szolgáltatás teljesítése még semmilyen formában sem kezdődött el, és ez a Fordítóiroda visszaigazolásából egyértelműen kiderül. A Fordítóiroda ebben az esetben is kérheti az addig felmerült tényleges költségeinek megtérítését.

 

3.2 Ha a munka már elkezdődött, akkor a Megrendelő köteles kifizetni a megrendelés lemondásának a fordítóiroda által történt visszaigazolásában meghatározott teljesített szolgáltatás munkadíját. A Fordítóiroda - az ügyfél érdekében -igyekszik a munka lemondott részét alvállalkozóinál minél gyorsabban lemondani.

 

3.3 Tolmácsolás vagy helyszíni fordítás esetén a Megrendelő legkésőbb a teljesítés megkezdése előtti negyedik napon mondhatja vissza a megrendelést anyagi következmények nélkül. A megrendelés 3 napon belüli lemondása esetén Megrendelő köteles kifizetni az iroda addig felmerült költségeit, valamint a teljesítés első napjára eső szolgáltatási díjat (egy vagy több napos munka esetén is).

 

 

 1. Alapáraink normál ügymenettel (1 munkanapra eső fordítási mennyiség max. 10 000 karakter), nyelvi és szakmai lektorálás nélkül, átlagos nehézségű szövegekre értendőek. A szöveg nehézségét a kijelölt szakfordító állapítja meg. Amennyiben a Megrendelő a fordítást sürgősséggel (vagy azonnali ügymenettel/ 24 órán belül) rendeli meg, a Fordítóiroda felárat számíthat fel. A sürgősség szükségszerűen kizárja a szokásos gyakorlatnak megfelelő magas színvonalú ellenőrzési tevékenységet, így irodánk csak korlátozott mértékben vállal felelősséget a fordításban esetlegesen előforduló pontatlanságokért. Stilisztikai jellegű kifogások (módosítások) nem tekinthetők fordítási hibának, ezek miatti kártérítési kötelezettség sem állapítható meg, azonban Megbízott az ilyen jellegű javításokat is elvégzi a Megbízóval történt egyeztetés alapján.

 

 1. A fordítási díj elszámolásának alapja a Microsoft Word szövegszerkesztő által meghatározott leütések száma (karakterek száma szóközökkel együtt). A díjat a Megrendelő a teljesítést követően kiállított e-számla alapján a számla kiállítását követő 8 banki munkanapon belül banki átutalással egyenlíti ki. A késedelmes teljesítés esetén felszámítható kamat mértéke a mindenkori érvényben lévő Ptk. szerinti mérték.

 

 1. Fordítóirodánk előleg megfizetését kérheti a fordítás megkezdése előtt.

 

 1. Fordítóirodánk a megrendelés teljesítéséhez alvállalkozó(ka)t vehet igénybe. A Fordítóiroda a konkrét munka jellege alapján dönti el, hogy a fordítást a témához legjobban értő fordítóval vagy műfordítóval készítteti. A megbízás teljesítését, valamint szakszerűségét a Fordítóiroda garantálja.

 

 1. Fordítóirodánk vállalja, hogy a munka elvégzése során tudomására jutott, a Megrendelő gazdasági érdekeit érintő ismereteket, adatokat, információkat köteles üzleti titokként kezelni. Megbízó előzetes írásos beleegyezése nélkül a megbízás tárgyával kapcsolatban megszerzett, vagy kapott dokumentációt, információt nem fedi fel, és nem teszi hozzáférhetővé harmadik személy számára, azokat bizalmasan kezeli. Fordítóirodánk köteles ugyanilyen titoktartási kötelezettséget róni bármely harmadik félre, akik előtt esetleg fel kell fednie az információt, a jelen szerződés szerinti tevékenység kifejtése érdekében. A Fordítóiroda a Megrendelőtől átvett és a részére készített anyagokat a munka végeztével köteles hiánytalanul a Megrendelő részére átadni, a munka során készült esetleges másolatokat, munkapéldányokat pedig megsemmisíteni. A fordítóirodánál elektronikus formában lévő anyagokat Megrendelő erre vonatkozó más kérése hiányában 1 évig tárolja, majd ugyancsak megsemmisíti (törli).

 

 1. Fordítóirodánk nem köteles a magyar nyelvre korábban nem fordított, közkinccsé még nem vált, adott szakterületre vagy vállalatra jellemző, sajátos szakkifejezések szakszerű fordítására, csak abban az esetben, ha Megbízó ezt szószedet formájában Irodánk részére a megrendeléssel egyidejűleg, vagy azt megelőzően megküldte.

 

 1. A Fordítóiroda szolgáltatásával kapcsolatban a Megrendelő a teljesítéstől számított 8 napon belül élhet kifogással. A minőségi kifogást és a szavatossági igényt írásban, megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva kell a Fordítóirodának eljuttatni. A tényleges fordítási hibák kijavítására a Fordítóirodának lehetőséget és időt kell biztosítani, a javítás határidejében írásban (pl. e-mailben) meg kell állapodni. Amennyiben a Megrendelő ezt elmulasztja, vagy a hibák megszüntetésére harmadik személyt kér fel, az a Fordítóirodát mentesíti hiánypótlási kötelezettsége alól. Amennyiben a Fordítóiroda a megállapodott idő alatt a hiánypótlást elvégzi, a Megrendelő a Fordítóiroda e-számláját teljes összegben tartozik megfizetni.

 

 1. Az esetleges fordítási hibákkal a Megrendelőnek okozott kárért Irodánk kártérítési kötelezettsége kizárólag a fordítási díjösszegének erejéig terjed. A teljesítéstől számított 8 munkanapon túl a teljesítés hibája alapján sem kártérítési, sem egyéb igény nem érvényesíthető. Stilisztikai jellegű kifogások (módosítások) nem tekinthetők fordítási hibának, ezek miatt kártérítési kötelezettség sem állapítható meg, azonban a Fordítóiroda az ilyen jellegű javításokat is elvégzi a Megrendelővel történt egyeztetés alapján.
 2. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy adott esetben tárolja és használja a felhasználó által küldött, a teljesítés során létrejött fordítási memóriát, illetve az elkészült fordítást, későbbi teljesítéséhez segítségképp szöveganalízisre. Azonban a szolgáltató nem köteles a fordítások és egyéb dokumentumok tárolására.
 3. Egyéb, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelenleg hatályos Ptk. valamint a hatályos szerzői jogi rendelkezések szabályozása az irányadó.

A megrendelés aláírásával a Megrendelő kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadta el.

Az ÁSZF szabályait a Fordítóiroda egyoldalúan jogosult módosítani.

A módosított ÁSZF a Fordítóiroda weboldalára elhelyezéssel válik hatályossá!

 

 1. 03. 12.

Az ingyenes próbafordítás lehetősége mellett most további 6% kedvezményt biztosítunk megrendelésére!

Kérjen ingyenes próbafordítást!